Kokius objektus privalu sertifikuoti?

 Pastato energinis sertifikavimas ir minimalūs energinio naudingumo reikalavimai yra privalomi:

    nuo 2007 metų sausio 1 dienos energinis sertifikavimas privalomas naujai statomiems pastatams, kurių projektavimo sąlygų sąvadas išduotas po 2006 m. sausio 4 d. (sertifikavimas turi būti atliktas prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti). Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

    kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 mē. Energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

    nuo 2009 metų sausio 1 dienos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 43(1) straipsniu

 sertifikavimas privalomas VISIEMS PASTATAMS (išskyrus žemiau nurodytas išimtis).

   Didesniems kaip  1000 mē naudingojo ploto viešbučiams, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams energinio naudingumo sertifikatas turi būti iškabintas gerai matomoje vietoje.

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas turi būti atliktas:

    prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;

    prieš įforminant pastato pardavimą;

    prieš įforminant pastato nuomą;

    prieš pripažįstant tinkamas naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kurios gali būti naudojamos neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta.

Pastato energinis sertifikavimas NEREIKALINGAS šiems statiniams:

    kultūros paveldo statiniams;

    maldos namams;

    laikiniems pastatams;

    poilsio ar sodo paskirties pastatams, naudojamiems trumpiau nei 4 mėnesius per metus;

    atskirai stovintiems pastatai, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 mē;

    kai kuriems nedaug energijos suvartojantiems  gamybos ir pramonės, sandėliavimo, žemės ūkio paskirties pastatams;

    nešildomiems pastatams.

 

SERTIFIKAVIMO EIGA:

1. Prašymas sertifikuoti pastatą. Pastato dokumentacija.

2. Sutarties pasirašymas.

3. Pastato apžiūra.

4. Energinio naudingumo skaičiavimas.

5. Sertifikato registravimas.

6. Išduodama dokumentacija:

* pastato energinio naudingumo sertifikatas

* pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

* priemonių pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas


Pastato energinio naudingumo sertifikatas galioja 10 metų. Išduotus pastatų energinio naudingumo sertifikatus, nurodant adresą, suteiktą klasę ir kokybės rodiklius, su visomis nuorodomis galima rasti Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto tinklalapyje http://www.spsc.lt

Daugiau techninės informacijos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo statybos techniniame reglamente:

Statybos techninį reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas.“ (Žin., 2005, Nr. 151-5568);

***************************************************************************

Preliminarios kainos:

Butai:  nuo 50 lt

Individualūs namai:  nuo 250 lt

Daugiabučiai namai / administraciniai - viešosios paskirties pastatai:  0,30-3,00 lt/kv.m

Kainos gali kisti priklausomai nuo pastato architektūrinio - konstrukcinio išdėstymo, pastato techninių dokumentų buvimo (statybiniai - architektūriniai brėžiniai arba techninis projektas, inventorizacinė - kadastrinė byla, statybinių šiltinamųjų medžiagų naudotų atitvarose specifikacijų, šildymo - vėdinimo sistemų techninių parametrų).